Resources

BizFly Cloud Watcher hỗ trợ tính năng cho phép tạo và quản lý các cảnh báo đối với tài nguyên Cloud Servers, Ổ cứng, … trên môi trường BizFly CloudCác công cụ cho BizFly Cloud WatcherSDK cho BizFly Cloud Watcher

BizFly Auto Scaling hỗ trợ SDK cho các ngôn ngữ GolangPython.