Thông tin sử dụng

Thông tin sử dụng tên miền

Tại trang chi tiết của mỗi tên miền, cho phép bạn nắm được thông tin sử dụng của các tên miền. Gồm:

 • Trạng thái tên miền
 • Thông tin gói đang sử dụng
 • Log gửi nhận

Trạng thái tên miền

Tên miền có 2 trạng thái:

 • Đã xác thực DNS
 • Chưa xác thực DNS

Nếu đã xác thực DNS, tên miền của bạn có trạng thái đã xác thực DNS:

Untitled

Nếu chưa xác thực DNS, trạng thái thông tin chưa xác thực DNS:

Untitled

Bạn click vào phần Chưa xác thực DNS để xem hướng dẫn, hoặc xem ở phần Hướng dẫn xác thực DNS

Thông tin gói đang sử dụng

Tạo trang chi tiết, tab Sử dụng là thông tin đang sử dụng của tên miền, gòm:

 • Thông tin gói cước, số lượng thành khoản
 • Các thống kê
 1. Thông tin gói sử dụng, số lượng tài khoản.

Untitled

 1. Thống kê dung lượng và giới hạn gửi ra.

Số lượng mail đã gửi ra ngoài domain so với giới hạn của gói sử dụng dịch vụ đã mua và cung cấp số liệu về dung lượng đã sử dụng và dung lượng còn lại của gói đã mua

Untitled

 1. Thống kê gửi nhận trong 24h

Các thông số:

 • Sent: Tổng số lượng mail đã gửi.
 • Received: Tổng số lượng mail đã nhận.
 • Received bounced: Số lượng mail gửi đến đã bị từ chối nhận.
 • Received deferred: Số lượng mail gửi đến đã bị hoãn nhận.

Bizfly Cloud có các cơ chế để chặn mail spam, mail quảng cáo, thông số ở mục Received bounced và Received deferred có thể thể hiện điều này.

Untitled

Log gửi nhận

Chúng tôi cho phép quản trị viên tên miền xem log gửi nhận của các tài khoản. Thông tin gồm:

 • Địa chỉ gửi
 • Địa chỉ nhận
 • Tiêu đề thư
 • Dung lượng thư
 • Ngày gửi/nhận

Các thông tin khác sẽ không được log lại để đảm bảo tính riêng tư.

Untitled

Thông tin sử dụng tài khoản

Để xem thông tin sử dụng của mỗi tài khoản, chọn tab Tài khoản, ở danh sách các tài khoản: