Hướng dẫn


Giới thiệu về Topic, các tính năng, định nghĩa trong KAS
Giới thiệu về Consumer Groups, các tính năng.
Giới thiệu về Access-lists (Acls), các tính năng.
Theo dõi tình trạng tài nguyên sử dụng trong KAS