Cấu hình bảo vệ nội dung video

Cấu hình Bảo vệ nội dung

Vào phần cấu hình bảo vệ nội dung

Chức năng

Cấu hình phạm vi phân phối cho những video được mã hóa
Cấu hình này sẽ được áp dụng cho tất cả các video được dùng trong service

  • Cấu hình các trang web cho phép xem video

  • Cấu hình các quốc gia cho phép xem video

Chọn Cập nhật để lưu lại cấu hình của bạn