Mô hình sử dụng Internet Gateway

Mô hình VPC Network cơ bản

Hiện tại, khi khởi tạo Server tại Bizfly Cloud. Khách hàng được mặc định sẽ được gắn 2 Network Interface

  • 1 Network Interface gắn với mạng WAN của Bizfly Cloud
  • 1 Network Interface gắn với mạng VPC của khách hàng

Đặc điểm của VPC Network của khách hàng mặc định là không có Internet Gateway. Các Server sẽ ra internet và truy cập từ bên ngoài đều thông qua WAN Network Interface.

Mô hình như sau

Untitled

Về mặt kỹ thuật routing trong server sẽ có 3 route cơ bản như sau

  • Default Gateway ra WAN Gateway
  • Scope link trên subnet của WAN
  • Scope link trên Subnet của VPC

Mô hình VPC Network + Internet Gateway

Với trường hợp khách hàng mong muốn sử dụng Internet Gateway, thì phía Bizfly Cloud sẽ hỗ trợ khởi tạo Internet Gateway và kết nối Internet Gateway cho VPC Network của khách hàng. Khách hàng khi sử dụng sẽ lựa chọn VPC Network tương ứng và lựa chọn không sử dụng WAN IP khi khởi tạo Server (để tránh việc conflict routing trong server)

Mô hình Network như sau

Untitled

Về mặt kỹ thuật routing trong server sẽ có 2 route cơ bản như sau

  • Default Gateway ra Internet Gateway (VPC)
  • Scope link trên Subnet của VPC

Khách hàng có nhu cầu triển khai Internet Gateway (NAT Gateway) cho VPC có thể gửi ticket để đội ngũ kỹ thuật của Bizfly Cloud có thể hỗ trợ.