Cấu hình SSL Certificate

Nếu Website của bạn cung cấp dịch vụ qua giao thức HTTPS, có thể cấu hình chứng chỉ SSL.

Bạn chọn SSL đã có sẵn:

Untitled

Trường hợp chưa chứng chỉ SSL hãy tạo chứng chỉ mới. Hướng dẫn tạo chứng chỉ SSL.