Quick Start

Bizfly Cloud hỗ trợ tính năng Auto Scaling cho phép tạo và quản lý đồng thời nhiều Cloud Servers trong Auto Scaling Groups


Tạo SSL Certificate

SSL Certificate là “a bit of code” trên servers, cung cấp bảo mật cho các kết nối trực tuyến thông qua đường truyền internet. Khi một client kết nối với server được cấu hình sử dụng SSL, chứng chỉ SSL sẽ cho phép các kết nối được mã hóa. Nó giống như niêm phong một lá thư trong một phong bì trước khi gửi đi..

Xem thêm hướng dẫn: