Tạo mới bucket

Từ menu khởi tạo phía bên trái trên cùng của trang quản trị, chọn Simple Storage

Trong phần khởi tạo này bạn cần lựa chọn phân quyền cho bucket. Sau khi lựa chọn xong và điền tên cho bucket bạn click “Tạo Bucket” để tiến hành khởi tạo bucket

Hướng dẫn tạo mới bucket

Khi bucket được tạo xong thì có thông báo tạo bucket thành công. Bạn có thể thấy được bucket đã được khởi tạo

Hướng dẫn tạo mới bucket.