Tạo mới bucket

Từ menu khởi tạo phía bên trái trên cùng của trang quản trị, chọn Simple Storage

Untitled

Phần này chọn loại bucket phù hợp với nhu cầu của bạn

Untitled

Trong phần khởi tạo này bạn cần lựa chọn phân quyền cho bucket. Sau khi lựa chọn xong và điền tên cho bucket bạn click “Xác nhận thông tin tạo Bucket” để tiến hành khởi tạo bucket.

Untitled

Khi bucket được tạo xong thì có thông báo tạo bucket thành công. Bạn có thể thấy được bucket đã được khởi tạo.

Untitled