Bizfly Agent Metrics

Bizfly Agent Metrics hỗ trợ tính năng cho thực hiện thu thập và gửi các metrics được hỗ trợ lên môi trường Bizfly Cloud để thực hiện giám sát và cảnh báo.


Tổng hợp các hướng dẫn sử dụng dịch vụ Bizfly Cloud Watcher qua Dashboard.

Bắt đầu sử dụng Bizfly Agent Metrics


Tiến hành tạo Secret Key để sử dụng cho quá trình cài đặt Bizfly Agent Metrics
Tạo và quản lý cảnh báo Bizfly Agent Metrics để nhận các cảnh báo đã cấu hình