Miễn phí băng thông

Khi sử dụng phương án miễn phí băng thông, cloud server của khách hàng sẽ có thông số như sau:

  • Băng thông network nội bộ LAN của cloud server (LAN speed, Private network speed): 1Gbps.

  • Băng thông network từ cloud server ra mạng ngoài (internet speed, WAN speed, Public network speed):

  • Datatransfer: mỗi cloud server sẽ được miễn phí 1 lượng Datatransfer tùy theo cấu hình của Cloud Server.
    Ví dụ cấu hình 4vCPU và 6GB Ram thì sẽ được miễn phí 2TB Datatransfer.

  • Datatransfer được đo đếm từ chiều Cloud Server trả ra ngoài Internet, chiều vào Cloud Server hoàn toàn miễn phí.

  • Datatransfer được tích lũy tại mức tài khoản (account level), không phải dựa trên từng Cloud Server. Ví dụ, nếu bạn có 2 Cloud Server chạy trong 1 tháng, mỗi Cloud Server được miễn phí 1TB/tháng, bạn sẽ có 2TB datatransfer miễn phí trong tháng đó. Trong tháng đó, Cloud Server thứ nhất sử dụng 1500GB datatransfer và 100GB với Cloud Server thứ 2, bạn vẫn ở dưới mức miễn phí 2TB và sẽ không cần chi trả chi phí cho Datatransfer.

  • Datatransfer miễn phí không được cộng dồn giữa các tháng và không thể chuyển đổi sang tài khoản khác.

  • Datatransfer miễn phí chỉ được tính dựa trên các Cloud Server sử dụng phương án miễn phí băng thông, các Cloud Server sử dụng phương án miễn phí Datatransfer sẽ không được tính.

Cách tính Datatransfer miễn phí

Lượng datatransfer miễn phí của từng Cloud Server dựa trên thời gian sử dụng của Cloud Server; mỗi giờ sử dụng Cloud Server thì sẽ được tích lũy thêm Datatransfer.

Với mỗi giờ Cloud Server sử dụng trên hệ thống thì khách hàng sẽ được cộng thêm 1/720 (Với tháng có 720 giờ, 1/672 với tháng có 672 giờ) tổng lượng Datatransfer miễn phí của Cloud Server đó. Một khi Cloud Server hoạt động trong toàn bộ chu kỳ thanh toán (1 tháng) thì Cloud Server đó được miễn phí đầy đủ Datatransfer cho phép.

Ví dụ: Nếu 1 Cloud Server được miễn phí 1TB (1024 GB) datatransfer hàng tháng, lượng Datatransfer miễn phí hàng giờ mà Cloud Server này có là 1024/720 giờ ≈ 1.4 GB mỗi giờ

Khách hàng có thể xem thống kê mức độ sử dụng Datatransfer của từng Cloud Server tại trang Mạng của từng Cloud Server hoặc lượng Datatransfer sử dụng cũng như miễn phí của cả tài khoản tại trang Thống kê tài nguyên