Tích hợp sử dụng IAM với dịch vụ Cloud Server


Bizfly Cloud Identify and access management là dịch vụ hỗ trợ để quản lí và phân quyền cho các dịch vụ của Bizfly Cloud. Để sử dụng cùng Dịch vụ Bizfly Cloud Server, trước tiên bạn cần tạo mới một dự án ( project ) và chuyển đổi ( switch ) sang sử dụng dự án ( project ) đó.

Chi tiết việc tạo mới và thêm các thành viên ( user ) vào dự án bạn xem tại mục quickstart

Bước tạo server

Sau khi đã lựa chọn dự án ( project ) và invite các thành viên tham gia vào project, lúc này các tài khoản có thể share tài nguyên sử dụng dịch cho nhau tuỳ theo vai trò mà tài khoản đó đã được gán quyền. Đối với vài trò các quyền bạn xem ở phần role

Đối với tài khoản owner các chức năng trong quản lí dịch vụ cloud server không thay đổi gì so với trước đó

Đối với tài khoản thành viên, tuỳ thuộc vào role của họ sẽ quyết định chức năng họ có quyền để tham gia quản lí trong dịch vụ cloud. Nếu role của họ là Maintainer , Member, họ có thể khởi tạo, cập nhật và xoá tài nguyên dịch vụ cloud server ứng với dự án ( project ) mà họ được tham gia. Nếu role của họ là Reader, họ chỉ có quyền thao tác xem thông tin của tài nguyên dịch vụ cloud server mà không có quyền thao tác gì hết.

Chú ý: toàn bộ chi phí ( billing ) khi tạo bởi dịch vụ cloud server trong dự án ( project ) họ được mời vào sẽ được tính vào billing của người sở hữu dự án ( project ) đó.

Ví dụ khi thành viên của dự án thao tác với dịch vụ cloud server, họ sẽ nhận được một form xác nhận tạo server mà không cần quan tâm tới thông tin billing.

Trường hợp tài khoản của người sở hữu dự án đó đủ balance

image

Trường hợp tài khoản của người sở hữu dự án không đủ balance, thành viên sẽ không thể tạo được server

image

image

Bước hiển thị chia sẻ tài nguyên

Thành viên tạo server.

image

Người sở hữu dự án cũng sẽ thấy đươc server mà thành viên trong dự án của họ tạo.

image

Sau khi tài nguyên cloud server được tạo hay chỉnh sửa, một tin nhắn mail sẽ được gửi thông báo tới cho người sở hữu ( owner ) dự án ( project ) đó và thành viên vừa thao tác với tài nguyên đó. Đồng thời trên giao diện dashboard của dich vụ cloud server, người sở hữu dự án ( project ) và các thành viên tham gia dự án ( project ) đó lúc này có thể thấy và thao tác được với tài nguyên cùng chia sẻ trong dự án ( project )

image