Kiểm tra và tích hợp dịch vụ

Trước khi tích hợp dịch vụ thì khách hàng cần trỏ hosts để test trước khi trỏ bản ghi A về 14.225.0.37

Khách hàng trỏ hosts như sau:

Linux:

Vào cửa sổ terminal gõ lệnh sau:

sudo vim /etc/hosts

Thêm dòng:

14.225.0.37 <your-domain>

Lưu lại và thoát.

Untitled

Sau khi trỏ hosts xong thì khách hàng truy cập vào website của mình kiểm tra xem có lỗi gì xảy ra hay không.

Nếu không có lỗi gì nữa thì khách hàng  trỏ bản ghi A về IP 14.225.0.37 để tích hợp dịch vụ.

Windows:

Trên windows thì chúng ta cần sửa file host theo đường dẫn sau

Untitled

Untitled

C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts

sau đó thêm dòng:

14.225.0.37 <your-domain>

Lưu rồi thoát.

Sau khi trỏ hosts xong thì khách hàng truy cập vào website của mình kiểm tra xem có lỗi gì xảy ra hay không.

Nếu không có lỗi gì nữa thì khách hàng  trỏ bản ghi A về IP 14.225.0.37 để tích hợp dịch vụ.