Load Balancer

Tạo load balancer

 1. Từ Dashboard, chọn Khởi tạo và chọn Load Balancer
 2. Thiết lập loại của loadbalancer, cấu hình sử dụng LAN hoặc WAN (tương ứng external hoặc internal)
 3. (Tùy chọn) có thể thay đổi cổng nhận yêu cầu cũng như thêm các máy chủ dịch vụ.
 4. Chọn Tạo Load Balancer . Sau khi khởi tạo, bạn sẽ quay trở về trang chính với danh sách các loadbalancer.

Mặc định các loadbalancer được khởi tạo sẽ 1 Frontend và 1 Backend ( không có các máy chủ) cùng các thiết lập giám sát trạng thái  (Health Monitor) của máy chủ.

Thêm và xóa Server

 1. Truy cập vào chi tiết của Load Balancer tại trang danh sách và chọn Nhóm server
 2. Click chọn chi tiết một backend
 3. Để chọn các cloud server của Bizfly Cloud, click chọn Bizfly Cloud Server ,nếu bạn muốn thêm các máy chủ không thuộc quản lý của Bizfly Cloud có thể nhập tên và các thông tin và ô Thêm server
 4. Click chọn Xác nhận để hoàn tất

Sử dụng chứng chỉ SSL cho Frontend

 1. Để sử dụng chứng chỉ SSL bạn cần có một chứng chỉ được mua hoặc sử dụng các chứng chỉ SSL tự tạo.
 2. Truy cập chi tiết của Load Balancer và chọn Listener
 3. Click chọn +Listener
 4. Chọn Giao thức TLS Termination ( mặc định sẽ sử dụng cổng 443)
 5. Click SSL Termination để lựa chọn chứng chỉ có sẵn hoặc tạo mới
 6. Lựa chọn Backend
 7. Nhấn Xác nhận để thực hiện tạo Frontend có sử dụng chứng chỉ SSL

Xóa load balancer

 1. Từ trang quản lý chi tiết của Loadbalancer chọn tab Hủy load balancer

Click nút Hủy Load balancer màu đỏ và nhấn xác nhận

Cập nhật mới nhất

Tháng 1 năm 2021
 • Thêm cơ chế khởi tạo loadbalancer internal với các VPC khác nhau