Quick Start

Bizfly Cloud hỗ trợ tính năng Auto Scaling cho phép tạo và quản lý đồng thời nhiều Cloud Servers trong Auto Scaling Groups


Tạo Launch Configuration

Launch Configuration là một template để tạo ra Cloud Servers. Khi người dùng tạo ra Launch Configuration cần phải khai báo các thông tin để tạo ra được Cloud Server. Các thông tin này bao gồm:

  • Cloud Server Image ID.
  • Loại máy chủ Cloud Server
  • SSH Key

Xem thêm hướng dẫn:

Tạo Auto Scaling Group

Sau khi thực hiện tạo Launch Configuration, người dùng có thể tiến hành tạo ra Auto Scaling Groups như sau:

  1. Từ menu khởi tạo phía bên trái trên cùng của trang quản trị, chọn Auto Scaling

  2. Lựa chọn Launch Configuration

  3. Tùy chọn thêm cấu hình kích thước của Auto Scaling Group

  4. Nhập tên của Auto Scaling Group và chọn Xác nhận khởi tạo