Quick Start

Bizfly VPC Network là tính năng cho phép tạo và quản lý Virtual Private Cloud Network (VPC Network). VPC Network làm gia tăng tính bảo mật kết nối giữa các tài nguyên trong cùng VPC Network vì không thể bị truy cập tới từ Public Internet hay giữa các VPC Network khác nhau. Lưu lượng truy cập trong VPC Network sẽ không được tính và coi là lưu lượng bandwidth sử dụngTạo VPC Networks

Để có thể sử dụng VPC Networks cho các tài nguyên Bizfly Cloud, người dùng cần phải tạo ra VPC Networks trước tiên với thông tin

  • Tên VPC Network
  • Dải IP sử dụng cho VPC Network

Xem thêm hướng dẫn:


Tạo tài nguyên sử dụng VPC Networks

Sau khi thực hiện tạo VPC Networks, người dùng có thể tiến hành tạo các tài nguyên sử dụng VPC Networks bằng việc lựa chọn VPC Networks trong quá trình khởi tạo các tài nguyên Bizfly Cloud