Bản ghi A

Bản ghi A

Bản ghi A dùng để trỏ tên miền tới các địa chỉ IPv4. Trong cấu hình dưới đây, bạn đã trỏ tên miền bizflycloud.tk tới địa chỉ IPv4 là 103.107.182.184
Lưu ý: Giá trị "@" tương ứng với tên miền gốc của bạn (bizflycloud.tk)

Sau khi tạo bản ghi thành công, bạn có thể kiểm tra bằng cách truy cập thử trang web với domain bizflycloud.tk hoặc sử dụng công cụ phân giải tên miền của Google Dig

Giờ website của bạn đã có thể truy cập qua tên miền mới.