Tạo Cloud Servers sử dụng VPC Networks


Để tiến hành tạo Cloud Servers sử dụng VPC Networks, có thể thực hiện theo các bước như sau:

1. Trong giao diện tạo Cloud Servers, ở phần Cấu hình network nâng cao chọn Cấu hình chi tiết

Màn hình sẽ hiển thị tương tự như sau:

Lựa chọn VPC Network muốn sử dụng cho Cloud Server sau khi được tạo ra tại mục Private Network

2. Trong giao diện tạo Cloud Servers, tiến hành lựa chọn các thông tin khác và tạo như bình thường

Kết quả nhận được tương tự như sau: