Tạo Backup Directory

Để bắt đầu thực hiện việc backup, trước hết bạn cần tạo backup directory cho machine trên dashboard.

Bước 1 : Trên màn hình Dashboard, chọn machine mà bạn muốn sử dụng :

Bước 2: Chọn Thêm thư mục :

Bước 3 : Tại cửa sổ Thêm mới thư mục, thêm các thông tin cho thư mục muốn tạo :

  • 1 : Tên thư mục : Tên định danh của thư mục trên dashboard
  • 2 : Đường dẫn thư mục : Đường dẫn tuyệt đối của thư mục trong server
  • 3 : Mô tả thư mục : Mô tả cho thư mục
  • 4 : Policy : có thể tạo mới hoặc sử dụng các policy đã tạo trước đó cho machine. Có thể xem thêm về policy tại đây
  • Chọn Xác nhận để hòan tất việc tạo backup directory

Backup directory được tạo thành