Sử dụng MinIO Client

MinIO Client là một trong những công cụ quản lý S3 phổ biến trên giao diện dòng lệnh. Hỗ trợ người dùng đã dạng thao tác thuận tiện hơn các bucket, object cũng như các tính năng khác trong S3.

Xem thêm tại: https://min.io/docs/minio/linux/reference/minio-mc.html

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thiết lập và sử dụng Bizfly Cloud S3 thông qua MinIO Client

1. Cài đặt MinIO Client

curl https://dl.min.io/client/mc/release/linux-amd64/mc \
  --create-dirs \
  -o $HOME/minio-binaries/mc

chmod +x $HOME/minio-binaries/mc
export PATH=$PATH:$HOME/minio-binaries/

2. Thiết lập user profile

Để thiết lập user profile, cần cung cấp ACCESS_KEYSECRET_KEY mà có thể lấy được trên dashboard Bizfly Cloud S3 như sau:

Dùng các key đã có và tạo một profile/alias cho user của bạn, ví dụ ở đây sẽ tạo một profile với tên bfc-s3:

mc alias set --api "S3v4" bfc-s3 https://hn.ss.bfcplatform.vn "ACCESS_KEY" "SECRET_KEY"

MinIO client còn có một thế mạnh cho phép tạo nhiều nhiều hơn một profile giúp người dùng quản lý nhiều tài khoản trên nhiều môi trường S3 khác nhau. List các profile đã được thêm:

mc alias list

Như vậy người dùng đã có thể sử dụng MinIO client để thao tác dễ dàng với S3. Một vài câu lệnh thường dùng:

mc mb bfc-s3/bucket-name
mc cp file_name bfc-s3/bucket-name/folder_name
mc rm bfc-s3/bucket-name/folder_name/file_name
...

MinIO client cũng có tài liệu hướng dẫn sử dụng đầy đủ, xem thêm tại: https://min.io/docs/minio/linux/reference/minio-mc.html