[BBB] Kết thúc cuộc họp

Đây là tính năng dành cho người điều hành room

Chọn biểu tưởng 3 chấm Option -> End Meeting.

Chọn Yes

Giao diện trở về màn hình chính