Cài đặt agent trên Linux

Cài đặt thông qua Script

Prequisites
 • Server kết nối internet
 • Đã cài đặt package curl
  • Cài đặt trên Debian/Ubuntu :
   sudo apt install curl -y
   
  • Cài đặt trên RedHat/CentOS :
   sudo yum install curl -y
   
 • Sử dụng user root, hoặc có mật khẩu của user root

Bizfly có script cho bạn để hỗ trợ việc cài agent một cách nhanh nhất. Lệnh chạy script được hiển thị khi tạo machine thành công. Chỉ cần copy lệnh và paste vào terminal của server là agent sẽ được cài tự động trên server Linux của bạn.

Bước 1: Copy script vào terminal và chạy :

 • Bước 2: Sau khi cài đặt agent thành công, ta sẽ thấy trạng thái của service bizfly-backup được tạo ra bởi agent là active(running) :

Bước 3: Kiểm tra lại trạng thái của machine trên dashboard :

Trạng thái cho biết agent đã được cài đặt và kết nối thành công. Các thông tin về IP, Hostname và Hệ điều hành của server sẽ được cập nhật trên dashboard.

Các lệnh có thể sử dụng với service bizfly-backup

Start service :

systemctl start bizfly-backup

Stop service :

systemctl stop bizfly-backup

Restart service :

systemctl restart bizfly-backup

Cho phép khởi động khi boot (đã kích hoạt mặc định):

systemctl enable bizfly-backup

Không cho phép khởi động khi boot :

systemctl disable bizfly-backup

Cài đặt thủ công