Tạo file system và cấu hình mount volume trong /etc/fstab

Bizfly Cloud luôn gợi ý bạn sử dụng một ổ rootdisk (lưu trữ hệ điều hành) và một datadisk (lưu trữ web, database…). Với nhu cầu mở rộng hay giảm dữ liệu lưu trữ, bạn có thể tăng giảm dung lượng datadisk mà downtime chỉ trong vòng vài giây so với việc tăng giảm rootdisk trong vòng 1-2 phút. Hơn thế nữa, khi muốn thay thế bằng một server mới, bạn chỉ cần gỡ volume ra khỏi server cũ và gắn vào server mới.

1. Tạo file system và mount vào thư mục cần dùng

Sau khi đã gắn volume vào server, bạn cần tiến hành tạo file system và mount volume vào thư mục cần dùng để sử dụng. Ở đây tôi mount vào thư mục /data.
Tại terminal (cửa sổ lệnh) sau khi đã kết nối được vào server, chạy lệnh:

# fdisk -l

Disk /dev/vda: 42.9 GB, 42949672960 bytes
188 heads, 9 sectors/track, 49578 cylinders, total 83886080 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000191bb

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/vda1  *    4096  83885975  41940940  83 Linux

Disk /dev/vdb: 21.5 GB, 21474836480 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 41610 cylinders, total 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

Disk /dev/vdb doesn't contain a valid partition table

Check xem volume vừa gắn vào device nào? Ví dụ ở đây là /dev/vdb. Thực hiện tạo file system và mount vào thư mục cần dùng:

# mkfs.ext4 /dev/vdb
# mount /dev/vdb /data

Nếu bạn ko muốn dùng Ext4 vì một lý do nào đó, Bizfly Cloud khuyến cáo bạn nên dùng Btrfs hoặc XFS vì đây là 2 filesystem đã stable cũng như có khả năng resize khi bạn muốn tăng dung lượng Volume.

2. Cấu hình mount trong /etc/fstab

Để cấu hình server tự động nhận volume sau khi reboot, cấu hình file /etc/fstab theo yêu cầu bạn cần dùng, chúng tôi gợi ý một cách đơn giản nhất. Đầu tiên, lấy UUID của volume:

# blkid
/dev/vda1: UUID="2941549e-cb5f-4a51-9c78-08f21cd7f919" TYPE="ext4"
/dev/vdb: UUID="60d49769-daa6-4438-bb7c-c20a6377768c" TYPE="ext4"

UUID của volume vừa gắn thêm là 60d49769-daa6-4438-bb7c-c20a6377768c, chúng ta sẽ dùng UUID này để cấu hình mount trong fstab.

Mount bằng UUID của volume sẽ đảm bảo volume của bạn luôn được mount chính xác tới thư mục cấu hình, việc sử dụng các device name như /dev/vdb sẽ không thực sự đúng trong quá trình sử dụng lâu dài với nhiều thao tác gắn, gỡ volume khỏi server vì tên này có thể thay đổi.

Thêm vào file /etc/fstab dòng lệnh:

UUID=60d49769-daa6-4438-bb7c-c20a6377768c /data ext4 defaults 0 0

Lưu lại file và chạy lệnh:

#mount -a

Nếu có lỗi phát sinh, không reboot lại server để tránh tình trạng server không thể khởi động. Kiểm tra cấu hình trong file /etc/fstab và chạy lại lệnh cho tới khi không có thông báo lỗi.