[Moodle] Tạo chủ đề và khóa học

1. Tạo chủ đề (category)

– Ta sẽ vào Site administration -> Courses -> Manage courses and categories

– Chọn Create New Category

– Có các thông số như sau:
Parent category: chủ đề cha
Category name: đặt tên cho Category
Category ID number: ID cho Category
Description: Miêu tả về chủ đề

Chúng ta vừa tạo xong một chủ đề

– Bây giờ ta sẽ đi tạo thử một subcategory.

Kết quả là

2. Tạo khóa học (course)

– Vào Site administration -> Courses -> Add a new course

– General
Course full name: Tên đầy đủ của khóa học
Course short name: Tên viết tắt
Course category: Chọn Category
Course start date và Course end date: Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của khóa học
Course ID number: ID Course

– Description
Course summary: Mô tả khóa học
Course image: Thêm ảnh để mô tả khóa học

– Course format
Format: Kiểu khóa học, có thể là theo mùa, theo tuần, theo Topic,…
Number of sections: Số phần, số chương trong khóa học
Hidden sections: Phần ẩn
Course layout: bố trí khóa học

– Chọn Save and Display

3. Thêm thành viên vào khóa học

– Chọn khóa học
– Tiếp theo sẽ chọn Participants -> Enrol users

– Ta sẽ chọn các user để join vào khóa học