Hướng dẫn sử dụng

Sau khi cài đặt bizflyctl ta sẽ có lệnh bizfly trên môi trường. Để kiểm tra các lệnh có sẵn ta thực hiện như sau:

sapd@sapd ~ $ bizfly --help 
Bizfly Cloud Command Line

Usage:
 bizfly [command]

Available Commands:
 alert    Bizfly Cloud Alert Interaction
 firewall   Bizfly Cloud Firewall Interaction
 flavor    Bizfly Cloud Flavor Interaction
 help     Help about any command
 image    Bizfly Cloud Image Interaction
 loadbalancer Bizfly Cloud Load Balancer Interaction
 server    Bizfly Cloud Server Interaction
 snapshot   Bizfly Cloud Snapshot Interaction
 volume    Bizfly Cloud Volume Interaction

Flags:
   --config string   config file (default is $HOME/.bizfly.yaml)
   --email string   Your Bizfly Cloud Email. Read environment variable BIZFLY_CLOUD_EMAIL
 -h, --help       help for bizfly
   --password string  Your Bizfly CLoud Password. Read environment variable BIZFLY_CLOUD_PASSWORD
   --region string   Region you want to access the resource. (default "HN")
 -t, --toggle      Help message for toggle

Use "bizfly [command] --help" for more information about a command.

Tương tác với các tài nguyên tại các region

Hiện tại Bizfly Cloud đang hỗ trợ 2 region tại Hà Nội (mã HN) và Hồ Chí Minh (mã HCM), bizflyctl hỗ trợ người dùng có thể tương tác giữa 2 region này một cách đơn giản.

Mặc định bizflyctl được cấu hình để tương tác với tài nguyên tại region HN. Để cấu hình bizflyctl tương tác với các tài nguyên tại region HCM ta có 2 cách như sau:

 • Sử dụng cấu hình trong tập tin cấu hình

Thêm vào tập tin cấu hình xác thực thông tin như sau

region: HCM
 • Truyền vào region khi sử dụng lệnh bizflyctl trực tiếp

Ta có thể truyền thông tin region vào trực tiếp lệnh khi thực hiện thao tác. Ví dụ:

bizfly --region HCM ....

Ví dụ về việc sử dụng file cấu hình

$ echo "region: HCM" >> ~/.bizfly.yaml 
$ bizfly server list
Using config file: /home/sapd/.bizfly.yaml
+--------------------------------------+---------------+----------+--------+-----------+--------------+----------------+----------------------+
|         ID         |   NAME   | KEY NAME | STATUS | FLAVOR  |  LAN IP  |   WAN IP   |   CREATED AT   |
+--------------------------------------+---------------+----------+--------+-----------+--------------+----------------+----------------------+
| 66c98ca5-16ea-40a5-b8d9-633e56b39b5e | sapd-test-hcm |     | ACTIVE | nix.2c_2g | 10.20.149.80 | 103.153.73.209 | 2021-01-27T07:10:33Z |
+--------------------------------------+---------------+----------+--------+-----------+--------------+----------------+----------------------+

Ví dụ về việc truyền thông tin region vào lệnh khi thao tác

$ bizfly --region HN server list
Using config file: /home/sapd/.bizfly.yaml
+--------------------------------------+----------------------------------------------+----------+--------+-----------+---------------+-----------------------------------+----------------------+
|         ID         |           NAME           | KEY NAME | STATUS | FLAVOR  |  LAN IP   |       WAN IP        |   CREATED AT   |
+--------------------------------------+----------------------------------------------+----------+--------+-----------+---------------+-----------------------------------+----------------------+
| d9755429-d8cd-49f3-aa82-da3039fd2a2d | ubuntu-4vcpu-4gb-01             | sapd1  | ACTIVE | nix.4c_4g | 10.27.30.12  | 45.124.95.49           | 2021-01-27T09:04:26Z |

Các lưu ý về region

 • Giữa các region sẽ có thông tin Image ID khác nhau và image này sẽ được cập nhật thường xuyên do vậy người dùng cần lấy danh sách image theo từng region để có thể tạo server theo đúng region đó.

 • Khi khởi tạo Server, người dùng cần khai báo Availabilty Zone sẽ thực hiện tạo server. Hiện tại, Bizfly Cloud hỗ trợ các zone tương ứng với Region như sau

  • Region Hà Nội: HN1 và HN2

  • Region Hồ Chí Minh: HCM1

  Ví dụ về việc tạo máy chủ tại region HCM như sau:

  $ bizfly server create --region HCM --availability-zone HCM1 --category basic --flavor 1c_1g --image-id 5f218529-ce32-4cb6-8557-920b16307d35 --name deployTEST-20210127-140934 --rootdisk-size 20 --rootdisk-type SSD