Hướng dẫn sử dụng

Sau khi cài đặt bizflyctl ta sẽ có lệnh bizfly trên môi trường. Để kiểm tra các lệnh có sẵn ta thực hiện như sau:

root@ubuntu-huantest:~# bizfly --help
Bizfly Cloud Command Line

Usage:
 bizfly [command]

Available Commands:
 cloudwatcher      Bizfly Cloud Watcher Interaction
 container-registry   Bizfly Cloud Container Registry Interaction
 custom-image      BizFly Custom Image Interaction
 dns          Bizfly Cloud DNS Interaction
 firewall        Bizfly Cloud Firewall Interaction
 flavor         Bizfly Cloud Flavor Interaction
 help          Help about any command
 image         Bizfly Cloud Image Interaction
 kubernetes       Bizfly Kubernetes Engine Interaction
 loadbalancer      Bizfly Cloud Load Balancer Interaction
 network-interface   Bizfly Cloud Network interfaces Interaction
 schedule-volume-backup Bizfly Cloud Scheduled Volume Backup
 server         Bizfly Cloud Server Interaction
 snapshot        Bizfly Cloud Snapshot Interaction
 ssh-key        Bizfly Cloud SSH Key Interaction
 volume         Bizfly Cloud Volume Interaction
 vpc          Bizfly Virtual Private Network Interaction
 wan-ip         Bizfly Cloud WAN IP Interaction

Flags:
   --config string    config file (default is $HOME/.bizfly.yaml)
   --email string    Your Bizfly Cloud Email. Read environment variable BIZFLY_CLOUD_EMAIL
 -h, --help        help for bizfly
   --password string   Your Bizfly Cloud Password. Read environment variable BIZFLY_CLOUD_PASSWORD
   --project-id string  Your Bizfly Cloud Project ID. Read environment variable BIZFLY_CLOUD_PROJECT_ID
   --region string    Region you want to access the resource. Read environment variable BIZFLY_CLOUD_REGION (default "HN")
 -t, --toggle       Help message for toggle

Use "bizfly [command] --help" for more information about a command.

Tương tác với các tài nguyên tại các region

Hiện tại Bizfly Cloud đang hỗ trợ 2 region tại Hà Nội (mã HN) và Hồ Chí Minh (mã HCM), bizflyctl hỗ trợ người dùng có thể tương tác giữa 2 region này một cách đơn giản.

Mặc định bizflyctl được cấu hình để tương tác với tài nguyên tại region HN. Để cấu hình bizflyctl tương tác với các tài nguyên tại region HCM ta có 2 cách như sau:

 • Sử dụng cấu hình trong tập tin cấu hình

Thêm vào tập tin cấu hình xác thực thông tin như sau

region: HCM
 • Truyền vào region khi sử dụng lệnh bizflyctl trực tiếp

Ta có thể truyền thông tin region vào trực tiếp lệnh khi thực hiện thao tác. Ví dụ:

bizfly --region HCM ....

Ví dụ về việc sử dụng file cấu hình

root@ubuntu-huantest:~# echo "region: HCM" >> ~/.bizfly.yaml
root@ubuntu-huantest:~# bizfly server list
Using config file: /root/.bizfly.yaml
ID                   NAME                      ZONE  KEY NAME    STATUS FLAVOR                                                        CATEGORY LAN IP     WAN IP     CREATED AT
d11b46f6-d9c8-4a8c-baca-d6f1eb17d53d  VCTestHCM                    HCM1          ACTIVE 2c_2g                                                        premium 10.20.1.208   103.153.73.73  2022-11-10T05:00:52Z
c2db2af8-345a-4b0b-9c73-c2e12ca095f0  pool-bizflycloud-3aswhhiqk5azdpk5-node-ZBqZgWFo HCM1  maihv      ACTIVE 2c_2g                                                        premium 10.20.1.94   14.225.215.62  2022-10-11T05:03:51Z
f35adeb3-5f40-41e4-9f42-95e169ca67f9  windows-2vcpu-2gb-1-KhangTetBW1         HCM1  maihv      ACTIVE 2c_2g                                                        basic  10.20.1.106   103.153.74.76  2022-05-25T10:02:52Z
5a631046-23a5-41b0-bc12-c71d3f3ce78a  windows-2vcpu-2gb-1-KhangTestBW         HCM1  dinhvan     ACTIVE 2c_2g                                                        premium 10.20.1.181   103.153.74.55  2022-03-31T08:28:20Z

Ví dụ về việc truyền thông tin region vào lệnh khi thao tác

root@ubuntu-huantest:~# bizfly server list --region HCM
Using config file: /root/.bizfly.yaml
ID                   NAME                      ZONE  KEY NAME    STATUS FLAVOR                                                        CATEGORY LAN IP     WAN IP     CREATED AT
c2db2af8-345a-4b0b-9c73-c2e12ca095f0  pool-bizflycloud-3aswhhiqk5azdpk5-node-ZBqZgWFo HCM1  maihv      ACTIVE 2c_2g                                                        premium 10.20.1.94   14.225.215.62  2022-10-11T05:03:51Z
f35adeb3-5f40-41e4-9f42-95e169ca67f9  windows-2vcpu-2gb-1-KhangTetBW1         HCM1  maihv      ACTIVE 2c_2g                                                        basic  10.20.1.106   103.153.74.76  2022-05-25T10:02:52Z
5a631046-23a5-41b0-bc12-c71d3f3ce78a  windows-2vcpu-2gb-1-KhangTestBW         HCM1  dinhvan     ACTIVE 2c_2g                                                        premium 10.20.1.181   103.153.74.55  2022-03-31T08:28:20Z

Các lưu ý về region

 • Giữa các region sẽ có thông tin Image ID khác nhau và image này sẽ được cập nhật thường xuyên do vậy người dùng cần lấy danh sách image theo từng region để có thể tạo server theo đúng region đó.

 • Khi khởi tạo Server, người dùng cần khai báo Availabilty Zone sẽ thực hiện tạo server. Hiện tại, Bizfly Cloud hỗ trợ các zone tương ứng với Region như sau

  • Region Hà Nội: HN1 và HN2

  • Region Hồ Chí Minh: HCM1

  Ví dụ về việc tạo máy chủ tại region HCM như sau:

  root@ubuntu-huantest:~# bizfly server create --region HCM --availability-zone HCM1 --category premium --flavor 2c_2g --image-id 37ce9f3e-a545-4182-948a-e51e7a9e63c0 --name VCTestHCM --rootdisk-size 20 --rootdisk-type SSD
  Using config file: /root/.bizfly.yaml
  Creating server with task id: ae58fe82-6a63-490d-a2ff-3f5614d8f4dd