Cấu hình Origin

Thêm mới Origin.

Trong giao diện Cấu hình Origin các bạn click vào thêm Origin.

Untitled

Tiếp theo trong cửa sổ mở lên các bạn hãy thêm đủ thông tin và click Xác nhận để thiết lập.

Untitled

Sau khi thêm xong ta có:

Untitled

Cập nhật Origin.

Để cập nhật Origin các bạn click mục cập nhật như ảnh .

Untitled

Đặt Origin làm mặc định.

Để để Origin thành mặc định các bạn chọn Đặt làm mặc định.

Untitled

Ta xác nhấn Xác nhận.

Untitled

Vậy là đã đổi được Origin thành công.

Untitled

Xóa Origin.

Bạn có thể xóa bằng cách nhấn vào chọn Xóa.

Untitled

Ghi vào OK và nhấn Xóa.

Untitled

Vậy là ta đã xóa thành công.

Untitled