Các thông số giám sát

Ý nghĩa các thông số thống kê tài nguyên sử dụng trong từng bucket

  • Số lượng truy cập: là các request từ client truy vấn lên server để thực hiện các thao tác như là upload file, download file, cấu hình bucket.

  • Dung lượng lưu trữ: là lượng dữ liệu được lưu trữ ở trên hệ thống.

  • Dung luợng tải về: là tổng lượng dữ liệu được tải về từ các truy vấn download file.

  • Số lượng object: là số lượng object được lưu trữ trên hệ thống.