[Moodle] Tạo bài kiểm tra

– Vào các chương, các Topic, sau đó chọn Add an activity or resource
– Chọn Quiz => Add
– Đặt tên, thời gian làm bài thi,… chọn Save and return to course

– Sau đó click vào bài kiểm tra và chọn Edit Quiz

– Sau đó chọn Add => New Question => chọn kiểu câu hỏi để add vào

– Định dạng câu hỏi và câu trả lời thời ý muốn\

  • Ở đây có thể set thời gian làm bài thi\
  • Chọn số điểm tối đã có thể qua vòng.

– Sau khi tạo xong câu hỏi, bài test sẽ có dạng như sau:

Người dùng học viên có thể vào và thao tác như học bài, làm các bài thi