Hóa đơn (Bill)

Xuất hóa đơn

Hệ thống có thể xuất hóa đơn vào các thời điểm:

 • Tài khoản nâng cấp lên trả phí. Áp dụng với KH trả trước.
 • Có phát sinh chi phí tài nguyên thuê bao: Tạo, thay đổi (resize - tăng/giảm, đổi gói sử dụng), xóa. Áp dụng với KH trả trước.
 • Ngày xuất hóa đơn định kỳ: 0h ngày đầu tiên của tháng.
 • Đạt hạn mức sử dụng tài nguyên.
 • Theo yêu cầu.

Tùy theo loại hình thanh toán, cách tính phí mà thời điểm xuất, nội dung thanh toán có thể khác nhau, xem thêm ở phần Các cách tính phí.

Mỗi dịch vụ sẽ có 1 hóa đơn riêng chứa toàn bộ tài nguyên của dịch vụ đó. Hóa đơn được xuất theo nguyên tắc kế thừa, tức là hóa đơn sau kế thừa lại thông tin của hóa đơn trước.

Ví dụ: Tại ngày 4, hệ xuất xuất hóa đơn 1, chứa chi phí tài nguyên A. Đến ngày 10, hệ thống xuất tiếp hóa đơn 2 do mua thêm tài nguyên B.

 • Nếu hóa đơn 1 đã thanh toán, trạng thái hóa đơn 1 được giữ nguyên là đã thanh toán, hóa đơn 2 sẽ gồm thông tin về chi phí đã thanh toán của A, và chi phí chưa thanh toán của B.
 • Nếu hóa đơn 1 chưa thanh toán, hóa đơn 1 sẽ bị Hủy, hóa đơn 2 gồm chi phí chưa thanh toán của A và B.

Có thể xem rõ hơn ở phần Cách tính phí tài nguyên thuê bao.

Hạn thanh toán hóa đơn

Mỗi hóa đơn khi xuất ra đều có thời gian chờ thanh toán và trạng thái ban đầu là Chưa thanh toán.

Sau khi xuất hóa đơn, hệ thống sẽ kiểm tra số dư Balance để charge tiền.

 • Trong trường hợp Balance không đủ tiền, hóa đơn vẫn giữ nguyên trạng thái Chưa thanh toán.
 • Nếu đủ tiền, việc trừ tiền từ Balance thành công hóa đơn thanh công, hóa đơn sẽ đổi sang trạng thái Đã thanh toán.

KH cần thanh toán trước hạn để tránh gián đoạn việc sử dụng dịch vụ. Mặc định thời hạn chờ thanh toán sau khi xuất hóa đơn là 3 ngày. Số này có thể điều chỉnh theo từng KH hoặc theo hóa đơn.

Trong trường hợp phát sinh thêm hóa đơn, hạn thanh toán được xử lý như sau:

 • Nếu hóa đơn trước chưa thanh toán thì hạn hóa đơn phát sinh sau vẫn giữ nguyên theo hóa đơn trước.
 • Nếu hóa đơn trước đã thanh toán, thì hạn hóa đơn phát sinh sau bằng ngày hiện tại + 3 ngày.

Nếu ngày xuất hóa đơn rơi vào ngày nghỉ (T7, CN, ngày lễ setup từ trước), thì hạn hóa đơn sẽ tính bằng 3 + số ngày nghỉ. Ví dụ: Xuất hóa đơn vào thứ 7, thì hạn thanh toán tính bằng 2 + 3 = 5 ngày.