Rate Limiting

Rate Limiting

Rate Limiting: Giới hạn tần suất truy cập tới 1 route trong 1 khoảng thời gian: giây/phút/giờ/ngày/tháng/năm.

Tạo Rate limiting cho route