Triển khai Image có sẵn

Điều kiện tiên quyết

  • Bạn cần có tài khoản tại BizflyCloud và tài khoản này có quyền sử dụng App Engine.
  • Tài khoản của bạn chưa đạt ngưỡng giới hạn về tài nguyên.

Triển khai ứng dụng đã được đóng gói thành Image

Triển khai ứng dụng sử dụng image trong trường hợp ứng dụng bạn muốn triển khai đã được đóng gói thành image hoặc ứng dụng này chưa được hỗ trợ đóng gói bởi App Engine

Việc triển khai ứng dụng bằng Image có đôi chút khác biệt so với triển khai ứng dụng từ source code. Trong quá trình tạo service, thay vì chọn Source Type là Git ta sử dụng Image

image

Tại phần Image URL ta nhập địa chỉ của image được lưu trữ.

Nếu Image này được lưu trữ ở Private registry thì bạn cần cung cấp thêm username và password để đăng nhập vào registry đó.

Lưu ý

Bạn cần biết ứng dụng đã đóng gói của bạn chạy ở port nào từ đó thay đổi số port tương ứng trong phần Cấu hình ứng dụng. Nếu ứng dụng sử dụng giá trị trong biến môi trường PORT thì bạn không cần phải thay đổi trường này.