Chỉnh sửa service đã triển khai

Thay đổi thông tin service

Để thay đổi thông tin của service mà bạn đã triển khai, tại trang toàn bộ service ta chọn bên phải dòng của service bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó chọn Chỉnh sửa để tiến hành chỉnh sửa thông tin của service.

image

Thay đổi thông tin triển khai

Thực tế đây sẽ là thao tác bạn sẽ thường xuyên thao tác, ta thường cần thay đổi thông tin triển khai trong các trường hợp sau đây:

  • Cần cập nhật phiên bản mới
  • Triển khai một loại ứng dụng khác
  • Thay đổi source ứng dụng cũ

Để cập nhật thông tin triển khai ta chỉ cần thay đổi thông tin ở các ô đã khai báo trước đó và tiến hành lưu lại.

image

Trong trường hợp thay đổi source từ public sang private bạn cần thêm thông tin xác thực thì hãy chọn Sử dụng chế độ Private và thêm thông tin tương ứng với source type là GIT hay IMAGE.

Thay đổi cấu hình ứng dụng

Thay đổi cấu hình ứng dụng là hành động giúp bạn thay đổi hạ tầng và network chạy ứng dụng của bạn. Bạn sẽ cần thay đổi cấu hình ứng dụng khi nào:

  • Khi cần tăng/giảm cấu hình cho ứng dụng: Ví dụ ứng dụng của bạn bị quá tải do lưu lượng truy cập tăng đột biến, việc tăng cấu hình sẽ giúp tăng lượng tài nguyên hạ tầng, đảm bảo ứng dụng bạn đáp ứng được truy cập bình thường.
  • Ứng dụng của bạn đổi Port chạy: Nếu nhỡ cấu hình sai Port của ứng dụng lúc tạo service thì bạn hoàn toàn có thể sửa ở đây.
  • Thay đổi loại ứng dụng: Ví dụ ứng dụng của bạn chạy dạng Worker, không cần truy cập từ bên ngoài nhưng bạn chọn nhầm sang ứng dụng loại HTTP.

Lưu ý:

Port bạn khai báo trong lúc tạo service là Port mà ứng dụng bạn sẽ chạy, không phải port sẽ được trỏ ra ngoài để người dùng truy cập vào.

image

Hướng dẫn thay đổi cấu hình ứng dụng
  • Thay đổi cấu hình sẽ thay đổi tài nguyên CPU và RAM được cấp phát cho một Container chạy ứng dụng của bạn.
  • Thay đổi Replicas sẽ thay đổi số container chạy ứng dụng của bạn.
  • Thay đổi Port sẽ thay đổi Port mà gói tin đi vào ứng dụng của bạn. Nếu Port bị cấu hình sai thì bạn sẽ không thể truy cập được ứng dụng.
  • Thay đổi loại ứng dụng sẽ thay đổi cách thức Build ứng dụngcách thức đưa ứng dụng ra ngoài Internet. Bạn cần chọn đúng loại ứng dụng bạn muốn triển khai, chọn sai có thể khiến ứng dụng không được build đúng cách hoặc không thể truy cập từ bên ngoài.

Thay đổi Environment Variables

Environment Variables là biến môi trường sẽ được thêm vào trong container chạy ứng dụng của bạn. Để xem các biến môi trường này bạn có thể truy cập vào container thông qua tính năng Console và chạy câu lệnh

root@hostname:~# env

Để có thể thêm, sửa hay xóa các biến môi trường bạn có thể thay đổi tại mục trong hình dưới:

image

Thay đổi routing path của service

Service đầu tiên được tạo trong 1 app sẽ có routing path là /, tuy nhiên từ service thứ 2 trở đi khi được tạo sẽ có routing path là /tên-service. Ví dụ, bạn tạo service HTTP thứ 2 có tên là nginx thì routing path của service này sẽ là /nginx

Path được tự động sinh ra này có thể sẽ bị dài hoặc không phù hợp trong một số trường hợp. Bạn có thể cập nhật trong phần cấu hình Routing như trong hình:

image

Lưu ý:

Cấu hình Routing Path chỉ hoạt động với service dạng HTTP và Static

Sau khi đã cập nhật lại thông tin của service đúng như ý muốn, bạn chọn Xác nhận thông tin Service để tiến hành cập nhật service. Với bất cứ cập nhật nào ứng dụng của bạn sẽ được triển khai lại để cập nhật thông tin mới.

Đừng lo ứng dụng sẽ xảy ra downtime khi cập nhật, App Engine sử dụng chiến lược triển khai đặc biệt giúp việc cập nhật không có downtime.