Tạo custom role (Tạo role với các quyền tự quy định)


Bizfly Cloud Identify and access management là dịch vụ hỗ trợ để quản lí và phân quyền cho các dịch vụ của Bizfly Cloud.

Bước 1:

Truy cập vào Dashboard của dịch vụ IAM

Các role mặc định của hệ thống

image

Bước 2:

Tạo mới role

image

Nhập các thông tin về role như tên role, mô tả.

Tiến hành chọn dịch vụ, tài nguyên và các quyền khi thao tác với dịch vụ cho role custom

image

Như ví dụ phía trên khi người dùng được mời vào project với role có tên là custom-role sẽ có quyền xem thông tin chi tiết của project khi thao tác với project họ được mời vào

Bước 3:

Mời người dùng vào project với role vừa tạo hoặc thay đổi role người dùng được mời vào trước đó qua role vừa tạo

Chi tiết việc tạo mới và thêm các thành viên ( user ) vào dự án bạn xem tại mục quickstart

image

Bước 4:

Sử dụng tài khoản người dùng được mời vào trên Dashboard hệ thống của Bizfly Cloud

Truy cập vào dịch vụ IAM, tại màn Quản lý projects hãy bấm vào project được mời vào

image

Khi chuyển qua tab Danh sách user, sẽ 1 thông báo lỗi người dùng không có quyền truy cập hiện ra do khi tạo role chỉ cấp cho người dùng quyền xem chi tiết project

image

Để có thể truy cập với nhiều quyền hơn hãy liên hệ với owner của project được mời vào và nhờ họ xem xét cấp thêm quyền

image

Sau khi đã thêm quyền vào role hãy tiến hành truy cập lại

image