Kiểu điều hướng Weighted

Kiểu điều hướng weighted là kiểu điều hướng các truy cập đến các endpoint theo tỷ lệ. Dưới đây là minh họa các bước tạo, cấu hình Profile weighted.

1. Truy cập dashboard dịch vụ TFM

Chọn dịch vụ “Traffic Manager” từ Menu.

Chọn tạo Profile.

2. Nhập thông tin cấu hình Profile

Nhập thông tin profile và thiết lập healthcheck.

Cấu hình điều hướng theo tỷ lệ, ví dụ ở đây các endpoint với target 10.3.76.20 có weight là 5, target 10.3.76.21 có weight là 10
=> Tỷ lệ traffic vào các endpoint là:

  • 10.3.76.20 là 5/(5+10) = 33.33%
  • 10.3.76.21 là 10/(5+10) = 66.66%

3. Xem lại thông tin profile vừa cấu hình

4. Bấm nút tạo profile

5. Xem profile vừa tạo trên trang danh sách profile

6. Kiểm tra Profile hoạt động hay chưa

Lấy DNS name.

Sử dụng Công cụ dig online nhập DNS vừa copy để dig thử.