Cài đặt


Bizfly Metric Agent là sản phẩm được thiết kế dựa trên các mã nguồn mở mà được public source code tại đây: BizflyCloud Agent Repository

BizflyCloud cam kết hoàn toàn không hoàn toàn không sử dụng để thu thập các dữ liệu cá nhân, riêng tư của khách hàng.

Lưu ý: Hiện tại chỉ hỗ trợ các hệ điều hành Linux


Truy cập và sử dụng dịch vụ thông qua Menu Tất cả dịch vụ và lựa chọn Cloud Watcher

Untitled

Bước 1: Chọn Metrics Agents để truy cập tới tính năng quản lý Bizfly Agent

Untitled

Bước 2: Chọn Cài đặt Agent, màn hình sẽ hiển thị tương tự như sau:

Trường hợp 1: Chưa tạo Secret Key

Untitled

khi gặp trường hợp này, ta cần phải tạo Secret Key trước khi lấy được thông tin cài đặt.

Trường hợp 2: Đã tồn tại Secret Key

Tại đây, ta có thể tiến hành lựa chọn Secret Key để cấu hình và sử dụng trong Bizfly Agent. Điều này nhằm đảm bảo trong trường hợp Secret Key được chia sẻ cho một ai đó mà ta muốn thu hồi lại bằng việc xóa Secret đó thì sẽ hạn chế được việc cần phải thực hiện cấu hình lại Secret Key cho các Agent khác.

Untitled

Thực hiện sử dụng câu lệnh đã hiển thị ở trên màn hình để tiến hành cài đặt Bizfly Agent.Ngoài ra, ta có thể sử dụng các bước cài đặt thủ công hoặc từ source code. Chi tiết có thể xem tại mục Cài đặt thủ công.

Quá trình cài đặt sẽ diễn ra tương tự như sau:

Untitled

Bước 3: Thực hiện kiểm tra Có thể sử dụng chức năng Kiểm tra trạng tháiđang hiển thị trên màn hình để lấy ra Agent mới nhất được cập nhật trên hệ thống. Nếu việc cài đặt thực hiện thành công và có thể gửi được các metrics lên hệ thống BizflyCloud thì sẽ hiển thị thông tin ở đây:

Untitled