Consumer Groups

Consumer group là 1 nhóm consumer hợp tác để tiêu thụ dữ liệu từ một hoặc nhiều topic. Các phân vùng của tất cả các Topic được chia cho các consumer groups. Khi các thành viên nhóm mới đến và các thành viên cũ rời đi, các partition sẽ được chỉ định lại để mỗi thành viên nhận được một phần chia theo tỷ lệ của các partition. Điều này được gọi là tái cân bằng nhóm

Chú thích ở dashboard của consumer groups:

– Tên nhóm: Tên mà ta đã tạo

– Giao thức: Giao thức sử dụng cho consumer group, cụ thể ở đây sẽ luôn là consumer

– Trạng thái: Xem consumer group có đang hoạt động thông qua cột trạng thái của consumer group

– Thành viên: số lượng consumer trong group đang kết nối hay đang sử dụng ( thông tin ở đây là real time )

– Được sử dụng: Chúng ta biết được là consumer group này đã từng được sử dụng hay chưa thông qua cột này

Tạo Consumer groups:

Rất đơn giản chỉ việc nhập tên của consumer group mà ta muốn tạo

Phân quyền cho Consumer group

Ở phần dashboard phân quyền cho consumer group thì ta có thể thấy được 1 số thông tin như sau:

– Tên nhóm: tên consumer group

– Người dùng: consumer …

– Máy chủ: * nghĩa là có thể truy cập được bất kì đâu nếu khai báo đúng thông tin

– Hoạt động: read nghĩa là consumer group sẽ đọc message từ client rồi đẩy ra cho ứng dụng xử lý / sử dụng

– Phân quyền: Allow nghĩa là cho phép consumer group này được hoạt động