Tăng và giảm số lượng worker node

Có 2 cách để tăng/giảm số lượng worker node cho cluster

  • Tạo thêm hoặc xoá bớt node pool

  • Thay đổi kích thước của một node pool

Untitled

1. Thêm hoặc bớt node pool

Sử dụng nút Thêm node pool để thêm mới một node pool, hoặc

Sử dụng nút Xoá tại dropdown menu phía bên cạnh node pool đã tồn tại để xoá nó.

2. Thay đổi kích thước của một node pool

Kích thước của một node pool chính là số lượng worker node (cloud server) được tạo ra với cấu hình tương ứng.

Để thực hiện thay đổi kích thước node pool, hãy nhấn vào nút Resize bên trong dropdown menu phía bên cạnh node pool và thực hiện sửa số lượng theo ý muốn.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Cluster Autoscaler để tự động thay đổi kích thước theo mức độ sử dụng. Untitled