Fixed Rules

Tập Rule của Bizfly Cloud quản lý hiện tại có 1 tập rule bảo vệ theo chuẩn OWASP TOP 10

Bao gồm các Rule như sau.