Tích hợp Load Balancer và Persistent Volume

Kubernetes Engine tích hợp sẵn với dịch vụ BizFly Cloud ServerBizFly Load Balancer. Cho phép cluster của bạn sử dụng tính năng LoadBalancer service và tính năng Persistent Volume

LoadBalancer service

Kubernetes cung cấp một loại service có type = LoadBalancer, ví dụ

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: example-service
spec:
 selector:
  app: example
 ports:
  - port: 8765
   targetPort: 9376
 type: LoadBalancer

Mỗi LoadBalancer service trên Kubernetes cluster tương ứng là một instance Load Balancer trên dịch vụ BizFly Load Balancer và được hiển thị trên dashboard.

Tham khảo thêm Create an External Load Balancer

Persistent Volume

BizFly Kubernetes Engine cluster hỗ trợ 4 loại Storage Class tương ứng với 4 loại volume, phù hợp với các nhu cầu khác nhau.

NAME          PROVISIONER         RECLAIMPOLICY  VOLUMEBINDINGMODE  ALLOWVOLUMEEXPANSION  AGE
enterprise-hdd     volume.csi.bizflycloud.vn  Delete     Immediate      false         45d
enterprise-ssd     volume.csi.bizflycloud.vn  Delete     Immediate      false         45d
premium-hdd (default)  volume.csi.bizflycloud.vn  Delete     Immediate      false         45d
premium-ssd       volume.csi.bizflycloud.vn  Delete     Immediate      false         45d

Chỉ định tên của Storage Class khi tạo PersistentVolume, ví dụ

apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
 name: example-pv
spec:
 accessModes:
 - ReadWriteOnce
 capacity:
  storage: 4Gi
 storageClassName: premium-hdd

Môi PersistentVolume tương ứng là một Volume trên dịch vụ BizFly Cloud Server và được hiển thị trên dashboard.