Tích hợp Load Balancer và Persistent Volume

Kubernetes Engine tích hợp sẵn với dịch vụ BizFly Cloud ServerBizFly Load Balancer. Cho phép cluster của bạn sử dụng tính năng LoadBalancer service và tính năng Persistent Volume

LoadBalancer service

Kubernetes cung cấp một loại service có type = LoadBalancer, ví dụ

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: example-service
spec:
 selector:
  app: example
 ports:
  - port: 8765
   targetPort: 9376
 type: LoadBalancer

Mỗi LoadBalancer service trên Kubernetes cluster tương ứng là một instance Load Balancer trên dịch vụ BizFly Load Balancer và được hiển thị trên dashboard.

Tham khảo thêm Create an External Load Balancer

Persistent Volume

BizFly Kubernetes Engine cluster hỗ trợ 4 loại Storage Class tương ứng với 4 loại volume, phù hợp với các nhu cầu khác nhau.

NAME          PROVISIONER         RECLAIMPOLICY  VOLUMEBINDINGMODE  ALLOWVOLUMEEXPANSION  AGE
enterprise-hdd     volume.csi.bizflycloud.vn  Delete     Immediate      false         45d
enterprise-ssd     volume.csi.bizflycloud.vn  Delete     Immediate      false         45d
premium-hdd (default)  volume.csi.bizflycloud.vn  Delete     Immediate      false         45d
premium-ssd       volume.csi.bizflycloud.vn  Delete     Immediate      false         45d

Chỉ định tên của Storage Class khi tạo PersistentVolumeClaim, ví dụ

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
 name: example-pvc
spec:
 accessModes:
 - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 4Gi
 storageClassName: premium-hdd

Kiểm tra PersistentVolume đã được tạo tương ứng

> kubectl get pv
NAME                    CAPACITY  ACCESS MODES  RECLAIM POLICY  STATUS  CLAIM         STORAGECLASS  REASON  AGE
pvc-031eb66b-879d-4914-8d9c-88bf6a306c89  4Gi    RWO      Delete      Bound  default/example-pvc  premium-hdd       15s

Môi PersistentVolume tương ứng là một Volume trên dịch vụ BizFly Cloud Server và được hiển thị trên dashboard.