Tích hợp Load Balancer và Persistent Volume

Kubernetes Engine tích hợp sẵn với dịch vụ Bizfly Cloud ServerBizfly Load Balancer. Cho phép cluster của bạn sử dụng tính năng LoadBalancer service và tính năng Persistent Volume

LoadBalancer service

Kubernetes cung cấp một loại service có type = LoadBalancer, ví dụ

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: example-service
spec:
 selector:
  app: example
 ports:
  - port: 8765
   targetPort: 9376
 type: LoadBalancer

Mỗi LoadBalancer service trên Kubernetes cluster tương ứng là một instance Load Balancer trên dịch vụ Bizfly Load Balancer và được hiển thị trên dashboard.

Tham khảo thêm Create an External Load Balancer

Tuỳ chỉnh LoadBalancer

Sử dụng các annotations dưới đây khi thực thiện tạo service để tuỳ chỉnh Load Balancer phù hợp với nhu cầu của bạn

Annotation Giá trị mặc định Mô tả
kubernetes.bizflycloud.vn/load-balancer-type small Loại LoadBalancer: small, medium, large
kubernetes.bizflycloud.vn/load-balancer-network-type external Kiểu kết nối: internal hoặc external
kubernetes.bizflycloud.vn/vpc-network-name null Tên VPC network (đối với kiểu kết nối internal)
kubernetes.bizflycloud.vn/enable-proxy-protocol false Bật/tắt proxy protocol
kubernetes.bizflycloud.vn/enable-ingress-hostname false Advertise LB ingress IP dưới dạng hostname <IP>.nip.io
kubernetes.bizflycloud.vn/target-node-labels "" Chỉ định LB trỏ vào nhóm node nhất định theo label theo dạng key1=value1, key2=value2

Persistent Volume

Bizfly Kubernetes Engine hỗ trợ 6 loại Storage Class tương ứng cho 3 loại server, phù hợp với các nhu cầu khác nhau.

NAME       PROVISIONER         RECLAIMPOLICY  VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION  AGE
basic-hdd1    volume.csi.bizflycloud.vn  Delete     WaitForFirstConsumer  true          18h
basic-ssd1    volume.csi.bizflycloud.vn  Delete     WaitForFirstConsumer  true          18h
dedicated-hdd1  volume.csi.bizflycloud.vn  Delete     WaitForFirstConsumer  true          18h
dedicated-ssd1  volume.csi.bizflycloud.vn  Delete     WaitForFirstConsumer  true          18h
enterprise-hdd1  volume.csi.bizflycloud.vn  Delete     WaitForFirstConsumer  true          18h
enterprise-ssd1  volume.csi.bizflycloud.vn  Delete     WaitForFirstConsumer  true          18h
premium-hdd1   volume.csi.bizflycloud.vn  Delete     WaitForFirstConsumer  true          18h
premium-ssd1   volume.csi.bizflycloud.vn  Delete     WaitForFirstConsumer  true          18h

Hãy lưu ý sử dụng storageclass phù hợp với loại worker node. Tham khảo thêm Kubernetes Persistent Volumes

WaitForFirstConsumer binding mode

PersistentVolume sẽ tạm thời chưa được tạo nếu chúng chưa được sử dụng bởi một Consumer (Deployment, Statefulset, Pod, ..) nào đó. Nếu bạn tạo PVC mà không gắn nó vào Consumer nào, PVC sẽ ở trạng thái Pending.

Điều này giúp đảm bảo Volume ở cùng Availability Zone với Consumer trong trường hợp cluster chạy trên nhiều AZ khác nhau (multi-AZ).

Chỉ định tên của Storage Class khi tạo PersistentVolumeClaim, ví dụ

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
 name: example-pvc
spec:
 accessModes:
 - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 4Gi
 storageClassName: premium-hdd1

Kiểm tra PersistentVolumeClaim đã được tạo tương ứng và đang ở trạng thái pending chờ consumer sử dụng.

> kubectl get pvc
NAME     STATUS  VOLUME  CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS  AGE
example-pvc  Pending                   premium-hdd1  7s