Quick Start

Bizfly Cloud Watcher hỗ trợ tính năng cho phép tạo và quản lý các cảnh báo đối với tài nguyên Cloud Servers, Ổ cứng, … trên môi trường Bizfly CloudTạo Người nhận

Để có thể nhận được các cảnh báo thì người dùng cần thiết lập người nhận cảnh báo. Người nhận này được thiết kế như một cá nhận trong danh bạ điện thoại.
Các thông tin có thể bao gồm:

  • Tên người nhận
  • Email
  • Số điện thoại

Xem thêm hướng dẫn:


Tạo Cảnh báo

Sau khi thực hiện tạo Người nhận, người dùng có thể tiến hành tạo các cảnh báo(Alert) như sau:

  1. Truy cập tới dịch vụ, chọn Tạo Alarm

  2. Lựa chọn tài nguyên sử dụng để tạo cảnh báo

  3. Cấu hình các tham số, giá trị sử dụng để cảnh báo

  4. Nhập tên của Alert