Hướng dẫn thay thế cert cho Load balancer

Sau khi đã thực hiện tạo Load Balancer sử dụng SSL Certificates theo hướng dẫn Cấu hình Load Balancer TLS Termination. Cho tới khi Certificate của bạn hết hạn, bạn hoàn toàn có thể thực hiện thay thế Certificate mới cho Load Balancer.

Để cấu hình Certificates mới cho Load Balancer, Các thông tin SSL Certificate, Private key, Certificate Key chain muốn thay thế cho Certìicate đã hết hạn phải được upload lên tài khoản Bizfly Cloud của bạn. Nếu bạn chưa upload certificate lên có thể thực hiện theo hướng dẫn sau hoặc upload mới certificate khi cấu hình theo hướng dẫn Hướng dẫn upload SSL Certificate.

Trên trang danh sách các Load Balancer, chọn Load Balancer mà bạn muốn cấu hình Certificate mới  để hiển thị trang chi tiết. Trên trang chi tiết chọn Listener để xem danh sách các Listener được tạo cho Load Balancer đó.

Untitled

Tiếp theo, tìm đến Listener cần thay thế Certificate có giao thức sử dụng là TERMINATED. Chọn SSL Certificate

Untitled

Một popup sẽ hiện ra hiển thị danh sách Certificate của bạn đã tạo:

Untitled

Lựa chọn Certificate mới muốn được thay thế cho Certificate cũ đã hết hạn bằng cách nhấp chuột vào. Ta được:

Untitled

Lúc này Listener sẽ hiển thị cấu hình với tên của Certificate mới được thay thế. Nếu thay thế thành công sẽ có một popup xuất hiện bên trên phía bên phải của màn hình thông báo Thành công!

Untitled

Như vậy, bạn đã thực hiện thành công việc cấu hình Certificate mới cho Load Balancer.