Gia nhập node worker cluster BKE Everywhere

BKE Everywhere là tính năng mới giúp người dùng có thể tạo cluster với các node từ cloud provider khác, các node on-premise, … miễn là có kết nối đến Internet

Chuẩn bị

  • Kiến thức cơ bản về Kubernetes
  • Tài khoản Bizflycloud
  • Một node không thuộc quản lý của BKE từ dịch vụ Cloud Server hoặc từ cloud provider khác (DO,AWS,GCP,…) hoặc on-premise có kết nối mạng.

Mô hình

Untitled

Các thành phần

  • Control-plane: Control plane là thành phần quản lý cụm Kubernetes, khách hàng không cần quan tâm đến thành phần này
  • Standard pool: Node pool được quản lý bởi Bizflycloid (tương tự như cụm standard)
  • Everywhere pool: Node pool ngoài sự quản lý của Bizflycloud, thuộc quản lý của khách hàng

Tạo cluster

Chọn tạo cluster loại Everywhere

Để tạo cluster Everywhere ta truy cập vào dashboard, ấn tạo clusterm chọn loại Everywhere

Untitled

Tạo Standard pool

Trong phần khởi tạo cluster Everywhere, ta có thêm các standard pool vào, các node trong pool thuộc quản lý của Bizflycloud

Untitled

Tạo Everywhere pool

Trong phần khởi tạo cluster Everywhere, ta có thể thêm Everywhere pool, Everywhere pool không tạo node, khách hàng cần tự thêm node của họ vào trong Everywhere pool

Untitled

Tạo node ngoài sự quản lý của BKE

Tạo node

Ta có thể tạo node trên cùng cloud của Bizflycloud hoặc một cloud khác

Tạo 2 node

  • 1 node trên cloud của bizflycloud
  • 1 node trên Digital Ocean

Kết nối đến node

Kết nối đến node sử dụng lệnh ssh root@xxx.xxx.xxx.xxx

Tải file cài đặt

Để xem cách cài đặt ta chọn hướng dẫn thêm node pool ở pool everywhere mà ta muốn xem

Tải file cài đặt về sử dụng lệnh:

wget https://bke-node-join.hn.ss.bfcplatform.vn/bkectl && chmod +x bkectl 

Cấu hình môi trường

Sau khi cài đặt xong thì cần tạo các biến môi trường để sử dụng, có 2 cách để triển khai biến môi trường

có thể dùng Application Credential:

export BIZFLY_AUTH_METHOD=application_credential
export BIZFLY_APPCRED_ID=xxxxxxxxxxx
export BIZFLY_APPCRED_SECRET=xxxxxxxxxxx
export BIZFLY_REGION=HaNoi

hoặc sử dụng Email và Password

export BIZFLY_AUTH_METHOD=password
export BIZFLY_EMAIL=xxxxxxxxxxx
export BIZFLY_PASSWORD=xxxxxxxxxxx
export BIZFLY_REGION=HaNoi

Gắn node vào cluster

Để gán node vào cluster ta dùng lệnh:

./bkectl join -p "65810a5f6072438f71b53afd"

Untitled

Đối với mỗi pool khác nhau sẽ có “id” khác nhau, vậy nên hãy bấm vào “Hướng dẫn cách thêm node” để cài theo hướng dẫn

Kiểm tra cluster trên bizflycloud

Để kiểm tra node trên cluster ta lấy kubeconfig về

Sử dụng kubeconfig sử dụng lệnh (Linux)

Sử dụng lệnh để xem node

kubectl get node

Ta có thể thấy có 3 node, 1 node standard và 2 node everywhere.

Untitled