Các vấn đề gặp phải với cluster Everywhere

Network

 • Nếu như tường lửa của máy chủ, gateway chặn các port 443, 20250, 51820 thì sẽ k hoạt động
 • Trong trường hợp sử dụng máy trong gateway cần lưu ý
  • Đối với mỗi 1 everywhere pool thì chỉ nên join các node có cùng gateway
  • Ưu tiên gắn IP WAN
  • Nếu muốn tạo nhiều hơn 1 pool trong cùng 1 gateway thì cần đặt lại tất cả các worker node ở pool khác theo một annotation là kilo.squat.ai/location=<pool-name> với pool-name là một pool bất kỳ thuộc gateway

OS

 • Không thể cài trên các HĐH k hỗ trợ
 • Kernel version <=5.5 sẽ k chạy được (sử dụng lệnh uname -a) để kiểm tra

Tích hợp với các hệ thống khác của BFC

 • Worker node không gắn IP WAN sẽ k hỗ trợ LB
 • Worker node không thuộc quản lý của BFC sẽ không hỗ trợ PV của BFC cần cài các csi của các cloud provider khác vào