Hướng dẫn

Bizfly Simple Storage là hệ thống lưu trữ dữ liệu không giới hạn, an toàn. API, SDK của dịch vụ dễ dàng sử dụng và tích hợp với các ứng dụng.


Tổng hợp các hướng dẫn sử dụng dịch vụ Simple Storage qua Dashboard.

Bắt đầu sử dụng Simple Storage

Tạo Bucket từ trang quản lý tài nguyên của Bizfly Cloud.
Cấu hình Bucket từ trang quản lý tài nguyên của Bizfly Cloud.
Quản lý các file (object)).
Tạo và quản lý access key và secret key để tích hợp với các tool, ứng dụng.

Tích hợp với ứng dụng và dịch vụ khác

Tích hợp với dịch vụ CDN để tăng tốc độ serving của ứng dụng
Tích hợp với Wordpress.
Sử dụng các client tool để quản lý bucket và file
Mount bucket thành ổ cứng sử dụng như ổ cứng trên hệ điều hành Linux
Mount bucket thành ổ cứng sử dụng như ổ cứng trên hệ điều hành Windows

Đồng bộ, chuyển dữ liệu

Đồng bộ dữ liệu từ Amazon S3 về Bizfly Simple Storage
Chuyển dữ liệu, download file sử dụng tool s3sync