Secret Key


Secret Key là thông tin được Bizfly Agent Metrics sử dụng để xác thực và định danh đối với hệ thống Bizfly Cloud, được sử dụng để cấu hình trong file cấu hình bizfly-agent.yaml.

Do đó, để Bizfly Agent có thể gửi được các metrics đã thu thập được tới hệ thống của Bizfly Cloud thì cần phải cấu hình Secret Key.


Tạo Secret Key

Truy cập và sử dụng dịch vụ thông qua Menu Tất cả dịch vụ và lựa chọn Cloud Watcher

Untitled

Bước 1:  Chọn Secret Keys để truy cập tới chức năng tạo và quản lý secret

Untitled

Bước 2:  Để tiến hành tạo, chọn Tạo mới Secret Key, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Untitled

Tại bước này, ta nên sử dụng tên cho secret để dễ dàng quản lý và gợi nhớ đối với mục đích sử dụng của secret.


Bước 3: Nhấn chọn Tạo Secret Key, sau khi tạo thành công, màn hình sẽ hiển thị tương tự như sau:

Untitled