Quiz

1. Bài kiểm tra

Đánh giá là phần không thể thiếu trong dạy và học, vì thế kiểm tra là một hoạt động rất quan trọng với bất kỳ lớp học nào và dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng ta không thể biết được chính xác học viên đã tiếp thu được gì và ở mức độ nào từ các hoạt động khác nhau của khóa học. Do đó, những Bài kiểm tra giúp chúng ta xác định được điều này ở một chừng mực nhất định. Một Bài kiểm tra được thiết kế tốt sẽ giúp giáo viên thu được những kết quả đúng về kiến thức và mức độ tiếp thu của học viên.

Và những phản hồi từ bài thi giúp cho học viên đánh giá được việc học của mình, qua đó tìm ra những thiếu sót cũng như xác định phương hướng để thu được kết quả tốt hơn trong khóa học.

Module Quiz (Bài kiểm tra) trong Moodle là một trong những phần phức tạp nhất của hệ thống này. Cộng đồng Moodle đã phát triển và thêm vào một số lượng lớn chọn lựa và công cụ hỗ trợ cho module này, khiến cho nó trở nên vô cùng linh động. Giáo viên có thể tạo ra những đề thi hay Bài kiểm tra với rất nhiều chọn lựa câu hỏi khác nhau, với các câu hỏi ngẫu nhiên chọn từ ngân hàng câu hỏi, cho phép học viên có thể làm một Bài kiểm tra nhiều lần và máy tính sẽ chấm điểm tất cả các Bài kiểm tra.

Những chức năng này mở ra một loạt các chiến lược trong việc đánh giá học viên mà không dùng đến hình thức kiểm tra trên giấy. Với giáo dục truyền thống, sẽ rất khó cho giáo viên để chấm điểm các Bài kiểm tra với câu hỏi ngẫu nhiên như vậy, và gần như không thể để giáo viên có thể chấm bài cho một học viên làm 10 lần đối với một Bài kiểm tra. Trong giáo dục hiện đại, máy tính đã làm giúp giáo viên các công việc này, và như thế học viên sẽ có nhiều cơ hội hơn để kiểm tra kiến thức của mình. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp để ứng dụng những ưu điểm của bộ công cụ này.

Trước tiên, hãy bắt đầu bằng cách tạo ra một Quiz đầu tiên.

Làm thế nào để tạo ra một Bài kiểm tra.

Các Bài kiểm tra trong Moodle có hai thành phần chính: Thân Bài kiểm tra (Quiz body) và Ngân hàng câu hỏi (Question pool).

Thân Bài kiểm tra là tập hợp nhiều câu hỏi thuộc nhiều loại khác nhau được lấy từ ngân hàng câu hỏi. Đây chính là phần mà học viên sẽ nhìn thấy khi họ làm bài. Nó cũng đưa ra cách thức mà học viên sẽ làm Bài kiểm tra. Những câu hỏi trong phần thân Bài kiểm tra có thể bao gồm nhiều loại, được chọn một cách thủ công hoặc tự động và các câu hỏi xuất hiện theo thứ tự nhất định hoặc ngẫu nhiên.

Ngân hàng câu hỏi do giáo viên tạo ra và được giáo viên sắp xếp sao cho phù hợp nhất. Giáo viên có thể tạo ra ngân hàng câu hỏi trên cơ sở từng chương của bài giảng, từng tuần của học kỳ, theo từng nhóm khái niệm hoặc bất kỳ hình thức tổ chức câu hỏi nào khác.

Ngân hàng câu hỏi có thể được tái sử dụng trong nhiều Bài kiểm tra, giữa các lớp và các khóa học, thậm chí giữa các hệ thống khác nhau.

Tạo Bài kiểm tra

Khi giáo viên tạo ra thân Bài kiểm tra có nghĩa là họ đang tạo ra một tập hợp các câu hỏi và thiết lập các quy tắc cho việc làm bài.

Các bước tạo ra một thân Bài kiểm tra:

 1. Vào chế độ chỉnh sửa.

 2. Chọn Quiz từ nút menu thêm hoạt động trong phân vùng của khóa học mà giáo viên muốn đưa vào một Bài kiểm tra.Thêm một bài kiểm tra

 3. Trên trang Adding a new quiz (Thêm một Bài kiểm tra), đặt tên cho Bài kiểm tra.

 4. Viết giới thiệu cho Bài kiểm tra sao cho nó bao gồm tất cả những chỉ dẫn cần thiết cho học viên để làm bài, ví dụ như số lần được phép làm bài hay quiz cách chấm điểm,…

 5. Thiết lập thời gian:

  • Open the quiz (Ngày bắt đầu); Quiz closes (Ngày kết thúc): Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho Bài kiểm tra này.
  • Time limit (Giới hạn thời gian): Qui định thời gian mà học viên phải hoàn thành Bài kiểm tra. Khi hết thời gian qui định, bài kiểm tra sẽ tự động kết thúc và kết quả được tính trên những phần đã làm tại thời điểm đó.
  • Time delay between attempts (Khoảng cách giữa các lần làm bài): Giáo viên có thể qui định khoảng thời gian giữa các lần làm bài trên một đề kiểm tra, điều này nhằm ngăn chặn học viên có thể đánh lừa hệ thống để biết đáp án của một câu hỏi.
 6. Thiết lập các tùy chọn hiển thị:

  • Questions per page (Số lượng câu hỏi trên một trang): Ở đây, giáo viên có thể thiết lập số lượng câu hỏi mà học viên có thể nhìn thấy một lúc. Nếu Bài kiểm tra có số câu hỏi nhiều hơn số lượng chỉ ra ở đây, học viên sẽ nhìn thấy những nút điều hướng ở cuối trang, và học viên dùng những nút này để xem các câu hỏi của những trang khác. Shuffle questions (Thay đổi trật tự): Chọn Yes ở đây, giáo viên có thể tạo ra những đề thi hoàn toàn khác nhau bằng cách đưa ra những thứ tự câu hỏi ngẫu nhiên.
  • Shuffle within questions ( Thay đổi thứ tự đáp án trong từng câu hỏi): Chọn Yes ở đây, giáo viên có thể tạo ra những câu hỏi dạng multiple choice (câu hỏi đã chọn lựa) hay câu hỏi dạng matching (so khớp) ngẫu nhiên bằng cách thay đổi thứ tự của các nội dung chọn lựa trong câu hỏi.
 7. Thiết lập các tùy chọn về việc làm bài:

 • Attempts allowed (Số lần làm bài cho phép): Sử dụng tùy chọn này để qui định số lần mà một học viên có thể làm bài. Giáo viên có thể chọn unlimited times (không giới hạn) hoặc một số từ 1 đến 6.
 • Each attempt builds on the last (Làm bài dựa trên kết quả của lần trước): Nếu cho phép một học viên có thể làm một Bài kiểm tra nhiều lần, giáo viên có thể thiết lập để học viên có thể tìm được đáp án của Bài kiểm tra qua nhiều lần làm bài. Bằng cách chọn Yes ở tùy chọn này, những phần trả lời của học viên ở lần làm bài gần nhất sẽ được hiển thị trong lần kế tiếp.
 • Adaptive mode: Trong chế độ này có bổ sung nút Submit (Gửi kết quả) cho mỗi câu hỏi. Nếu học viên chọn nút này, phần trả lời cho câu hỏi đó sẽ được chấp nhận và chấm điểm. Sau đó, học viên có thể trả lời lại câu hỏi đó ngay lập tức nhưng sẽ bị trừ điểm. Mức phạt được thiết lập trong tùy chọn Apply Penalties ( Áp dụng mức phạt).
 1. Thiết lập tùy chọn về điểm số:
 • Grading method (Phương thức chấm điểm): Nếu cho phép học viên có thể làm bài nhiều lần, giáo viên có thể chọn điểm số nào sẽ được lưu lại. Chọn lựa có thể là điểm cao nhất, điểm trung bình, điểm của lần làm bài đầu tiên hay điểm của lần làm bài cuối cùng.
 • Apply penalties (Áp dụng mức phạt): Thiết lập này chỉ áp dụng nếu Bài kiểm tra ở Adaptive mode.
 • Decimal digits in grades (Số chữ số thập phân cho điểm): Tùy chọn này qui định số chữ số thập phân trong điểm số của Bài kiểm tra.
 1. Thiết lập tùy chọn cho học viên xem lại Bài kiểm tra: Giáo viên có thể chọn hoặc hiển thị hoặc không phần trả lời cùng với điểm số, đáp án đúng, phản hồi chung hoặc phản hồi chi tiết cho học viên. Các tùy chọn:
 • Feedback (Phản hồi): Phần phản hồi cho từng câu trả lời cụ thể.
 • General feedback (Phản hồi chung): Đoạn văn bản nhập vào ở đây sẽ hiển thị sau mỗi lần làm một câu hỏi, bất kể câu trả lời là gì. Giáo viên có thể dùng chức năng này để cung cấp những thông tin chung hoặc một liên kết nào đó đến những thông tin rộng hơn.
 1. Thiết lập các tùy chọn về bảo mật:
 • Show quiz in a secure window (Hiển thị Bài kiểm tra trong một cửa sổ bảo mật): Thiết lập tùy chọn này thì Bài kiểm tra sẽ được mở trong một cửa sổ mới mà không có các nút Back và Forward, không có thanh địa chỉ hay các chức năng điều hướng khác. Giáo viên có thể sử dụng chức năng này để ngăn chặn học viên điều hướng đến các trang khác trong quá trình làm bài.
 • Require password (Yêu cầu mật khẩu): Giáo viên có thể thiết lập mật khẩu cho Bài kiểm tra và học viên cần phải nhập mật khẩu trước khi có thể làm kiểm tra. Chức năng này cũng giúp cho giáo viên biết được ai đã làm bài và làm khi nào.
 • Require network address (Yêu cầu địa chỉ mạng): Tùy chọn này nhằm giới hạn việc làm bài, chỉ những truy cập từ một dải địa chỉ IP nào đó mới được phép. Nếu giáo viên muốn yêu cầu học viên làm Bài kiểm tra từ một phòng lab trong khuôn viên trường, hãy thiết lập dải địa chỉ của phòng lab. Ví dụ, nếu muốn yêu cầu truy cập từ những máy tính với dải IP là 10.10.10.0 đến 10.10.10.50, hãy nhập vào thiết lập này 10.10.10.0/50. Để cho phép truy cập từ tất cả máy tính trong một mạng con (hay trong khuôn viên trường), nhập vào đây vùng địa chỉ được phép.
 1. Thiết lập những tùy chọn chung cho module:
 • Group mode: Đây cũng là vị trí có thể thiết lập chế độ nhóm cho các hoạt động của khóa học. Nếu chế độ nhóm đã được áp đặt trong thiết lập chung của khóa học thì các thiết lập ở đây không có hiệu lực.
 • Visible: Chọn lựa Yes hay No ở đây sẽ cho phép học viên có thể hay không thể nhìn thấy Bài kiểm tra.
 1. Bổ sung phản hồi cho toàn bài, ví dụ, một đoạn văn bản hiển thị cho học viên sau khi kết thúc một lần làm bài. Đoạn văn bản thay đổi tùy thuộc vào điểm số của bài làm. ·

 2. Chọn nút Save changes.

Lưu ý: Nếu giáo viên không tìm thấy những tùy chọn nói trên, hãy chọn nút Show Advanced. Người quản trị hệ thống có thể đã ẩn các tùy chọn đó để trang được đơn giản. Khi đã lưu lại các thay đổi, giáo viên sẽ nhìn thấy màn hình chỉnh sửa thứ hai, ở đó giáo viên có thể viết và chọn các câu hỏi cho thân Bài kiểm tra.