Xem thống kê sử dụng

Thống kê sử dụng sẽ cho quý khách biết về tổng lượng request bao gồm cả bị chặn và không bị chặn tới website

Untitled

Quý khách có thể lọc theo ngày như hình sau

Untitled