BizflyCloud Kubernetes Engine Changelog

BKE sẽ hỗ trợ đến 3 version gần nhất của Kubernetes và các patches đầu tiên của version minor gần nhất. Tham khảo thêm về chu kỳ hỗ trợ version tại đây:

Trang này liệt kê các thay đổi đáng chú ý cho từng phiên bản Kubernetes (bao gồm cả phiên bản đã dừng hỗ trợ). Để cập nhật các tính năng và tích hợp mới nhất của BKE, hãy xem release note tại đây: .

Các phiên bản bên dưới có hiệu lực tại thời điểm phát hành phiên bản BKE tương ứng. Sau khi phát hành sẽ được cập nhật liên tục miễn là phiên bản BKE còn được được hỗ trợ.

v1.29

v1.29.4

 • Updated to Kubernetes v1.29.4

 • Upgrade ccm to version v1.0.9

 • Upgrade csi to version v0.3.3

 • Upgrade csi-provisioner-image to v4.0.1

 • Upgrade csi-attacher to v4.5.1

 • Upgrade csi-resizer to v1.10.1

 • Upgrade csi-snapshotter to v7.0.2

 • Upgrade snapshot-controller to v7.0.2

 • Upgrade csi-node-driver-registrar to v2.10.1

v1.28

v1.28.9

 • Updated to Kubernetes v1.28.9

 • Upgrade ccm to version v1.0.9

 • Upgrade csi to version v0.3.3

 • Upgrade csi-attacher to v4.3.0

 • Upgrade csi-resizer to v1.8.0

 • Upgrade csi-snapshotter to v6.2.2

 • Upgrade snapshot-controller to v6.2.2

 • Upgrade csi-node-driver-registrar to v2.7.0

v1.28.2

v1.27

v1.27.13

 • Updated to Kubernetes v1.27.13
 • Upgrade ccm to version v1.0.9
 • Upgrade csi to version v0.3.3
 • Upgrade csi-attacher to v4.3.0
 • Upgrade csi-resizer to v1.8.0
 • Upgrade csi-snapshotter to v6.2.2
 • Upgrade snapshot-controller to v6.2.2
 • Upgrade csi-node-driver-registrar to v2.7.0

v1.27.6

v1.27.4

 • Updated to Kubernetes v1.274

 • Upgrade csi-attacher to v4.3.0

 • Upgrade csi-resizer to v1.8.0

 • Upgrade csi-snapshotter to v6.2.2

 • Upgrade snapshot-controller to v6.2.2

 • Upgrade csi-node-driver-registrar to v2.7.0

Ngừng hỗ trợ

v1.26

v1.26.5

v1.25

v1.25.6

 • Updated to Kubernetes v1.25.4
 • The feature-gate: LegacyServiceAccountTokenNoAutoGeneration is now enabled.

v1.24

v1.24.10

v1.23

v1.23.14

 • Updated to Kubernetes v1.23.14
 • Upgrade csi-provisioner to v3.1.1
 • Upgrade csi-attacher to v3.4.0
 • Upgrade csi-resizer to v1.4.0
 • Upgrade csi-snapshotter to v6.1.0
 • Upgrade snapshot-controller to v6.1.0
 • Upgrade csi-node-driver-registrar to v2.5.1

v1.22

v1.22.10

 • Updated kernel to Linux 5.10.120.
 • Updated to Kubernetes v1.22.11
 • Upgrade metrics_scraper to v1.0.7
 • Upgrade kubernetes-dashboard to v2.4.0

v1.21

v1.21.3

v1.20

v1.20.9

 • Updated to Kubernetes v1.20.9
 • Upgrade CCM to v1.0.2
 • Upgrade CCM to v0.3.0
 • Upgrade etcd to v3.5.6