Các trạng thái của Load Balancer

Bizfly Cloud Load Balancer có 2 trạng thái của Load Balancer, dưới đây là chi tiết về 2 trạng thái này.

Trên giao diện khi sử dụng sẽ có 2 cột trạng thái như sau:

Untitled

Trạng thái bên cạnh icon load balancer và cột trạng thái

1.Trạng thái cung cấp (bên cạnh icon load balancer):

Đây là trạng thái cung cấp của Load Balancer, khi Load Balancer đã được khởi tạo, Load Balancer thể hiện màu xanh là màu Load Balancer sẵn sàng phục vụ các cấu hình cho Load Balancer.

khi màu này chuyển sang màu vàng cam, có nghĩa Load Balancer này đang thực hiện cập nhật cấu hình, hoặc đang khởi tạo. Quá trình cập nhật và khởi tạo sẽ mất 1 chút thời gian.

Nếu màu của Load Balancer màu đỏ có nghĩa là Load Balancer này đang bị lỗi, các bạn hãy liên hệ với support@bizflycloud.vn để được hỗ trợ.

Dưới đây là bảng màu trạng thái

Màu Trạng thái Mô tả
XANH LÁ Hoạt động Load balancer được khởi tạo thành công và sẵn sàng nhận lệnh cấu hình và phục vụ các yêu cầu
VÀNG CAM Đang cập nhật Load balancer đang được khởi tạo hoặc đang cập nhật cấu hình
ĐỎ Lỗi Load balancer không được tạo thành công

2. Trạng thái phục vụ ( cột trạng thái )

Đây là một điểm đặc biệt trong dịch vụ cân bằng tải, người dùng không cầu truy cập vào từng load balancer cũng biết được load balancer này đang hoạt động thế nào.

Trạng thái này biểu thị rằng các máy chủ backend được cấu hình trong load balancer có thể phục vụ các yêu cầu từ người dùng hay không?

Trạng thái này dựa trên việc cấu hình Health Monitor cho các backend trong load balancer đó. Ví dụ bạn có 1 backend với Health Monitor được cấu hình bằng cách kiểm tra HTTP request tới các máy chủ backend nếu status code trả về là 200 thì vượt qua được bài kiểm tra và nhận được request từ client.

Danh sách các trạng thái được mô tả trong bảng sau:

Trạng thái Mô Tả
ONLINE - Toàn bộ cấu hình hoạt động bình thường
- Tất cả các máy chủ backend ở trạng thái sẵn sàng
OFFLINE Toàn bộ các máy chủ backend không hoạt động
DEGRADED - Một hoặc một vài cấu hình bị lỗi
- Một hoặc một vài máy chủ backend không đạt trạng thái sẵn sàng
UNHEALTHY - Các cấu hình bị lỗi
- Các backend không đạt kiểm tra trạng thái
- Tất cả các máy chủ backend bị lỗi
NO_MONITOR - Các backend không được giám sát hoặc ở trạng thái không rõ ràng