Resources

Bizfly Cloud hỗ trợ tính năng Auto Scaling cho phép tạo và quản lý đồng thời nhiều Cloud Servers trong Auto Scaling Groups


Các công cụ cho Cloud Server


SDK cho Bizfly Auto Scaling

Bizfly Auto Scaling hỗ trợ SDK cho các ngôn ngữ GolangPython.