Cài đặt bizflyctl

Bước 1: Cài đặt bizflyctl

Truy cập vào Release pages của dự án bizflyctl trên Github, lựa chọn các phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn. Download phiên bản release bằng cách click vào tên tập tin hoặc copy link download và sử dụng wget trên Linux để download.

Ví dụ download phiên bản release gần đây của bizflyctl cho Linux với wget:

cd ~
wget https://github.com/bizflycloud/bizflyctl/releases/download/v0.2.8/bizflyctl_Linux_x86_64.tar.gz

Giải nén để lấy file thực thi

tar xf ./bizflyctl_Linux_x86_64.tar.gz

Cuối cùng, move binary của bizflyctl vào đường dẫn của bạn

mv bizfly /usr/local/bin/

Bước 2: Cấu hình bizflyctl

Để sử dụng bizflyctl, người dùng cần cấu hình thông tin xác thực thông qua tập tin cấu hình .bizfly.yaml đặt tại thư mục $HOME trên máy tính.

Ví dụ thư mục $HOME/home/ubuntu

Tạo file .bizfly.yaml trong thư mục $HOME với nội dung như sau

email: <your email>
password: <your password>

Bước 3: Kiểm tra sự hoạt động của bizflyctl

Sau khi đã cấu hình việc xác thực cho bizflyctl ta có thể kiểm tra bằng một số lệnh sau

Lấy danh sách Cloud Server trên hệ thống

bizfly server list

Using config file: /root/.bizfly.yaml
ID                   NAME                  ZONE  KEY NAME    STATUS FLAVOR CATEGORY LAN IP     WAN IP     CREATED AT
b7e789aa-f3de-4126-8521-6b08e2015360  ubuntu-huantest             HN2           ACTIVE 2c_2g premium 10.20.1.18   14.225.44.201  2022-11-07T08:01:40Z
1f80edce-b384-4a67-9fbb-ff7fd099e008  VCTest-Manhwindows10          HN2           ACTIVE 4c_4g premium 10.20.1.238   14.225.44.195  2022-11-07T04:15:14Z
a12a6e37-fa24-48a7-b2fc-77c9588adb15  VCTest-Manhwindows           HN2           ACTIVE 4c_4g basic  10.20.1.207   14.225.44.141  2022-11-07T04:12:39Z
a70c92b5-b13a-4cce-8c6b-9366f90bcc72  windows-2vcpu-2gb-1-0lo5p        HN2           ACTIVE 2c_2g premium 10.20.1.221   14.225.36.238  2022-10-31T01:42:00Z
88148d7b-61e8-4483-b8ad-5b46b76f0786  windows-2vcpu-2gb-1-KhangTestBWHN2   HN2   dinhvan     SHUTOFF 2c_2g premium 10.20.1.35   14.225.27.116  2022-03-31T09:21:10Z
684ef06e-f0d4-4abc-9135-d13f92faf103  windows-2vcpu-2gb-1-KhangTestBWHN1   HN1   dinhvan     SHUTOFF 2c_2g premium 10.20.1.68   103.107.183.51 2022-03-31T09:19:30Z